Menu

Sekretesspolicy

 1. Policy för kakor

  1. eSKY.pl S.A.,med säte i Katowice (40-265), ul. Murckowska 14A, registrerat i Entreprenörsregistret förd av Distriktsdomstolen för Katowice-Wschód i Katowice, 8:de Kommersiella Avdelningen av det Nationella Domstolsregistret under KRS nummer: 0000383663, och holdingbolag NIP nummer: 948-19-87-199, med aktiekapitalet på 1 060 877,50, i det följande kallad för ”Operatören”, garanterar användare av webbsidor rätten till att göra val angående utbyte av uppgifter som berör dem. Operatörer upplyser användare om att de använder kakor och geolokalisering teknologi på webbsidor.
  2. Kakor är små bitar av textbaserade information som skickas av webbserver och lagras på användares slutanordning. Standardkakors parametrar ger tillgång till information samlad i kakor endast till denna server som skapade dem.
  3. Kakor användas för att samla information beträffande användares aktivitet på Webbsidan. Kakor låter operatören att:
   1. spara användares session (efter att hon/han har loggat in) så att användare behöver inte ange sina användarenamn och lösenord ånyo på varje undersida av Webbsidan;
   2. anpassa Webbsidans innehåll enligt användares preferenser och optimera användande av webbsidor; framför allt hjälper dessa filer att igenkänna användares anordning och uppvisa webbsida på ett korrekt sätt och anpassa den enligt Användares individuella behov och anordningar de använder.
   3. samla anonyma statistiska uppgifter som hjälper lära känna mer om på hur användare använder Webbsidan.
    Detta hjälper att förbättra Webbsidan, dess struktur och innehåll, baserande på användarens förväntningar.
  4. Webbsidan använder två grundläggande typer av kakor: session kakor och ihållande kakor. Session kakor är kortvariga filer som lagras på användares anordning tills att han loggar ut, lämnar webbsidan eller stänger programvaran (webbläsare) av. Ihållande kakor är lagrade på användares slutanordning för en tidsperiod specificerad i kakors parametrar eller tills dem är borttagna av användare.
  5. Som en del av Webbsidan, eSky.pl S.A. använder sig även av vissa mekanismer av interna enheter, partners, reklamare, särskilda sociala mediers funktioner av Facebook och Google som är direkt relaterade till lagring av dessa enheters kakor på användares slutanordning.
  6. Om mjukvara som används för bläddring av webbsidor (Webbläsare) som standard tillåter lagring av kakor på slutanordning, användare kan ändra kakors inställningar när som helst i egen webbläsare (detta gäller alla typer av kakor) eller ta bort dessa filer från egen anordning. När det gäller geolokaliserings tjänster ger användare sitt direkt samtycke genom att godkänna webbläsarens anställningar.
  7. Begränsning av användning av kakor kan möjligtvis ha negativa effekten på vissa funktioner tillgängliga på Webbplatsen eller påverkar att de slutar fungera.
  8. Kakor inkluderar aldrig användares personliga uppgifter.
  9. Uppgifter lagrade i kakor eller tillgång till dem resulterar inte i ändringar av konfigurationer på användares slutanordning eller mjukvara installerad på denna anordning.
 2. Strategier för skydd av personuppgifter

  1. Texten nedan (“Strategier för skydd av personuppgifter”, nedan kallade “Strategier för SAP”) ska hjälpa dig att lära känna varför och hur länge kommer eSky.pl S.A. (nedan kallad “Uppgifters Administratör”) att behandla dina personuppgifter. Du kan få veta vilka kategorier av enheter kan ha tillgång till dina personuppgifter och vilka rätter kan du utöva beträffande behandling av dina personuppgifter. Strategier är nära relaterade till nödvändighet att följa nya krav angående behandling av uppgifter, härrörande från EU-lagar om skydd av personuppgifter, d.v.s. Förordning (EU) 2016/679, även kallad för Dataskyddsförordningen (DSF eller GDPR efter engelskans General Data Protection Regulation), nedan kallad för Förordning.
  2. Strategier för SAP är en del av eSky.pl S.A. Sekretesspolicy som bestämmer även om användande av kakor.
  3. Strategier för SAP avser både uppgifter samlade på webbsida eller applikation och via Teletjänstcentral.
  4. Administratören av dina personuppgifter - som behandlas i ändamål specificerade nedan - är eSky.pl S.A., med registrerad byrå i Katowice,

   Murckowska 14a,

   e-post: iod@esky.com

  5. Administratören av personuppgifter har utsett en Inspektör för Skydd av Personuppgifter (nedan kallad ”Inspektören”). Du kan kontakta Inspektören i alla angelägenheter i samband med behandling av dina personuppgifter, också ifall du undrar om dina rättigheter. Inspektören är skyldig att hålla sina ansvar konfidentiella - i samband med EUs eller nationella lagar.
    

   Inspektören för Skydd av Personuppgifter: Grzegorz Gawin

   e-post: iod@esky.com

  6. Inspektörens ansvar är att:
   1. upplysa Administratören av uppgifter och de anställda som behandlar personuppgifter om deras ansvar härrörande från denna Förordning och övriga EU eller Medlemsländers lagar om skydd av personuppgifter samt ge dem råd i denna fråga;
   2. övervaka genomförandet av GDPR, övriga EU eller Medlemsländers lagar om skydd av personuppgifter och policy av Administratören av uppgifter eller behandlande enhet i fråga om personuppgifter, inklusive ansvarsfördelning, åtgärder som ökar medvetenhet, utbildning av anställda som tar del i verksamheter relaterade till behandling av uppgifter eller granskningar relaterade till dem;
   3. offerera rekommendationer i fråga om utvärdering av effektivitet av skydd av uppgifter på begäran och övervaka skyddet;
   4. samarbeta med tillsynsmyndighet;
   5. vara kontaktpunkten för tillsynsmyndighet i frågor avseende behandling av uppgifter, inklusive primära rådfrågning som diskuterades i Artikel 36, och i tillämpliga fall - leda rådfrågning gällande alla övriga frågor.
  7. Administratören av uppgifter garanterar att de ska behandla dina personuppgifter endast för exakta, klara och rättfärdiga ändamål och de kommer inte behandla dem vidare stridande mot dessa ändamål. Ändamålet med behandling av uppgifter är anledningen till varför vi behandlar dina personuppgifter. Om Administratören av uppgifter vill behandla dina personuppgifter för övriga ändamål - ej specificerade nedan - du kommer att bli separat upplyst om ett nytt ändamål. Tabellen nedan presenterar ändamål av behandling av uppgifter.
   Ändamål Förklaring Rättslig grund Behandlings period (när dina uppgifter skall tas bort)
   Skapande av ett konto på Webbsidan enligt villkor (nedan kallade ”Villkor”). Detta avser behandling av uppgifter som är nödvändiga för att skapa ett konto på www.esky.se och för att använda det till exempel för att kontrollera om uppgifter är korrekta eller för att granska transaktioner. Processen av skapandet av ett konto är automatiserad. Om du har svårigheter med att skapa ett konto kan du kontakta Teletjänstcentral. Alla användare har tillstånd att skapa ett konto. Det behövs ingen inledande bedömning. Artikel 6 sektion 1 bokstav b) i GDPR
   och Artikel 22 sektion 2 bokstav a) i GDPR
   Under perioden av tillhandahållande av kontotjänst, men om ett konto skapas ej eller stängas ska uppgifter arkiveras och ska inte användas för ändamål övriga än dem avseende fastläggande, drivning eller försvar av ömsesidiga fordringar.
   Ingående av avtal avseende tillhandahållande av tjänst i enlighet med Villkor. Oavsett om du skapar ett konto på www.esky.se eller om du är en oregistrerad användare, du kan använda tjänster i enlighet med Villkor, till exempel boka biljet eller hotell. Personuppgifter samlade under orderbehandling av en tjänst är behandlade (till exempel delade med flyglinjer eller övriga leverantörer av tjänster) för att slutföra tjänsten.

   Avtalet kan även ingås genom Administratörens av uppgifter Teletjänstcentral.

   Avtalet ingås automatiskt.

   Alla användare är berättigade att ingå ett avtal. Det behövs ingen inledande bedömning.
   Artikel 6 sektion 1 bokstav b) i GDPR och Artikel 22 sektion 2 bokstav a) i GDPR Under perioden av tillhandahållande av kontotjänst och tills preskriptionstid av ömsesidiga fordringar förfaller, men om avtalet ingås inte eller tjänsten tillhandahålls inte i enlighet med Villkor eller efter att tjänstens bestämmelsetid förfaller, ska uppgifter arkiveras och ska inte användas för ändamål övriga än dem avseende fastläggande, drivning eller försvar av ömsesidiga fordringar.
   Utförande av skyldigheter enligt avtalet om tillhandahållande av tjänster i enlighet med Villkor. Oavsett om du skapar ett konto på www.esky.se  eller om du är en oregistrerad användare, du kan använda tjänster i enlighet med Villkor, till exempel boka biljet eller hotell. Personuppgifter samlade under orderbehandling av en tjänst är behandlade (till exempel delade med flyglinjer eller övriga leverantörer av tjänster) för att utföra skyldigheter enligt avtalet.
   Du kan även välja ytterligare alternativ under tjänsteorder (i enlighet med Villkor), om du väljer dessa alternativ ska dina uppgifter behandlas även för ändamål av tillhandahållande av denna ytterligare tjänst.

   Avtalet genomförs automatiskt om tjänsten behandlas inte av Teletjänstcentral.

   Alla användare är berättigade att ingå ett avtal. Det behövs ingen inledande bedömning.
   Artikel 6 sektion 1 bokstav b) i GDPR och Artikel 22 sektion 2 bokstav a) i GDPR Under perioden av tillhandahållande av kontotjänst och tills preskriptionstid av ömsesidiga fordringar förfaller, men om avtalet ingås inte eller tjänsten tillhandahålls inte i enlighet med Villkor eller efter att tjänstens bestämmelsetid förfaller, ska uppgifter arkiveras och ska inte användas för ändamål övriga än dem avseende fastläggande, drivning eller försvar av ömsesidiga fordringar.
   För eSky marknadsförings ändamål. Om marknadsföring utförs genom e-post - du kommer att frågas om ytterligare tillstånd - se detaljer nedan. I ett sådant fall kommer det användas uppgifter framtagna från konto eller under transaktionsprocessen och medan att tjänsten tillhandahålls och för denna tid. Angiven ändamål kan uppnås genom att visa personligt utformad reklam baserad på profilering. I enlighet med GDPR, profilering är varje form av automatiserad behandling av personuppgifter som inkluderar användande av personuppgifter för att utvärdera personliga aspekter av en fysisk person, särskilt för analys eller prognos av aspekter relaterade till denna fysiska personens arbetsprestation, finansiella läge, hälsa, personliga preferenser, intresse, trovärdighet, beteende, lokalisering och rörelse; Artikel 6 sektion 1 bokstav f) i GDPR Tills invändningen görs och efter att den görs endast för ändamål att bestrida talan (tills preskriptionstid av ömsesidiga fordran förfaller härrörande från överträdelser av personliga intressen).
   För ändamål att uppnå offentliga och rättsliga (till exempel skatter) skyldigheter relaterade till avtalet om tillhandahållande av tjänster i enlighet med Villkor. Detta avser fullgörande av skyldigheter som tilldelades Administratören av uppgifter enligt polska lagen Artikel 6 sektion 1 bokstav c) i GDPR Tills preskriptionstid av offentliga och rättsliga skyldigheter (till exempel skatter) förfaller.
   För ändamål att behålla Webbsidan säker. Detta avser förebyggande av olovligt tillgång till elektronisk kommunikationsnät och delning av skadliga koder, förhindrande av attacker, liksom ”förnekelse av tjänst” och skydd av datorsystem och elektronisk kommunikationsnät mot skada. Artikel 6 sektion 1 bokstav f) i GDPR Tills det görs en effektiv invändning (se detaljerna nedan) eller tills preskriptionstid av ömsesidiga fordringar förfaller, till exempel de beträffande brott mot säkerhetsregler på Webbsidan -> beroende på vilket som inträffar först.
   För ändamål av en statistisk analys, inkluderande en finansiell analys, och användande av dess resultat för att förbättra kvalitet på tjänster som erbjuds av Administratören av uppgifter. Analysen utförs ”manuellt”. Analysens ändamål är att identifiera transaktioner som är ett brott mot avtal (utan avsikt att betala) i syfte att fullfölja rättigheter av Administratören av uppgifter. Artikel 6 sektion 1 bokstav f) i GDPR Tills det görs en effektiv invändning eller tills preskriptionstid av ömsesidiga fordringar förfaller, till exempel de beträffande brott mot säkerhetsregler på Webbsidan -> beroende på vilket som inträffar först.
   För ändamål att skicka ut ett nyhetsbrev. I ett sådant fall kommer du frågas om ett ytterligare tillstånd och för att ange din e-post adress. I ett sådant fall kommer det användas uppgifter framtagna från konto eller under transaktionsprocessen och medan att tjänsten tillhandahålls och för denna tid. Angivet ändamål kan uppnås genom att visa personligt utformad reklam baserad på profilering. I enlighet med GDPR, profilering är varje form av automatiserad behandling av personuppgifter som inkluderar användande av personuppgifter för att utvärdera personliga aspekter av en fysisk person, särskilt för analys eller prognos av aspekter relaterade till denna fysiska personens arbetsprestation, finansiella läge, hälsa, personliga preferenser, intresse, trovärdighet, beteende, lokalisering och rörelse; Artikel 6 sektion 1 bokstav a) i GDPR Tills tillstånd återkallas och efter att tillstånd återkallas endast för ändamål av försvar mot fordringar (tills preskriptionstid av fordringar härrörande från överträdelser av personliga intressen förfaller).
   För ändamål att skicka ut “ett pris larm”. I ett sådant fall kommer du frågas om ett ytterligare tillstånd och för att ange din e-post adress. I ett sådant fall kommer det användas uppgifter framtagna från konto eller under transaktionsprocessen och medan att tjänsten tillhandahålls och för denna tid. Angivet ändamål kan uppnås genom att visa personligt utformad reklam baserad på profilering. I enlighet med GDPR, profilering är varje form av automatiserad behandling av personuppgifter som inkluderar användande av personuppgifter för att utvärdera personliga aspekter av en fysisk person, särskilt för analys eller prognos av aspekter relaterade till denna fysiska personens arbetsprestation, finansiella läge, hälsa, personliga preferenser, intresse, trovärdighet, beteende, lokalisering och rörelse; Artikel 6 sektion 1 bokstav a) i GDPR Tills tillstånd återkallas och efter att tillstånd återkallas endast för ändamål av försvar mot fordringar (tills preskriptionstid av fordringar härrörande från överträdelser av personliga intressen förfaller).
   För ändamål att uppvisa så kallade webb push. I ett sådant fall kommer du frågas om ett ytterligare tillstånd. Webb push ställer Användare frågor som uppvisas i adressfält och kommer fråga Användare om hans tillstånd att motta webb push-aviseringar. Användare kan godkänna eller blockera dessa aviseringar. Aviseringars innehåll skapas av webbläsare och interferens är inte tillåten. Artikel 6 sektion 1 bokstav a) i GDPR Tills tillstånd återkallas och efter att tillstånd återkallas endast för ändamål av försvar mot fordringar (tills preskriptionstid av fordringar härrörande från överträdelser av personliga intressen förfaller).
   För ändamål av geolokalisering som används för att uppvisa personligt utformad reklam. I ett sådant fall kommer du frågas om ett ytterligare tillstånd. Artikel 6 sektion 1 bokstav a) i GDPR Tills tillstånd återkallas och efter att tillstånd återkallas endast för ändamål av försvar mot fordringar (tills preskriptionstid av fordringar härrörande från överträdelser av personliga intressen förfaller).
   För ändamål att uppnå skyldigheter beträffande tillsyn över de lagar som uppges i GDPR. I ett sådant fall behandlas uppgifter endast i omfattning som är nödvändig för att identifiera och kontrollera identitet av den person som gör en anfordran. Artikel 6 sektion 1 bokstav c) i GDPR För ändamål av försvar mot fordringar, tills preskriptionstid av fordringar härrörande från överträdelser av personliga intressen förfaller.
   För ändamål att fastställa, genomföra eller bestrida fordringar beträffande:
   - tillhandahållande av tjänster i enlighet med Villkor (i denna omfattning behandling reklamationer);
   - fullgörande av skyldigheter härrörande från GDPR (för att följa regler).
   I ett sådant fall behandlas uppgifter endast i omfattning som är nödvändig för att utreda, fastställa fordringar eller bestrida fordringar. Artikel 6 sektion 1 bokstav f) i GDPR Tills preskriptionstid av fordringar förfaller, både de fordringar mot Administratören av uppgifter och för Administratören av uppgifter.
   För ändamål av arkivering och behandling av sökfrågor på eSky Assistent tjänst Behandling av personuppgifter är nödvändig för att kontrollera ofta ställda frågor och för att tillhandahålla förbättringar av tjänster, medräknad uppdaterade svar på sökfrågor, baserande på begäran. Artikel 6, sektion 1, bokstav b) and Artikel 6 sektion, 1 bokstav f)(med hänsyn till förbättring av kvalitet på tjänster enligt uppgifter levererade av användare). Under perioden av service av konto och tills preskriptionstid av ömsesidiga fordringar förfaller, men om avtalet ingås inte eller tjänsten tillhandahålls inte i enlighet med Villkor eller efter att tjänstens bestämmelsetid förfaller, ska uppgifter arkiveras och ska inte användas för ändamål övriga än dem avseende fastläggande, drivning eller försvar av ömsesidiga fordringar.
   Utförande av skyldigheter enligt avtalet med Administratör Om du är arbetare/medarbetare/styrelsemedlem i bolaget som avtalet har ingåtts med, ska dina uppgifter som förnamn, efternamn, kontaktuppgifter, befattning, beställningsuppgifter behandlas för att genomföra beställning och för att uppfylla skattemässiga ändamål samt i syfte att säkerställa fordringar enligt de förfaranden som fastställs i den här Integritetspolicyn.
   Samtal med arbetare kan spelas in i syfte att kontrollera uppgifternas korrekthet och säkerställa tjänsternas kvalitet.
   Artikel 6 sektion 1 bokstav b), c) och f) i GDPR Under perioden av tillhandahållande av kontotjänst och tills preskriptionstid av ömsesidiga fordringar förfaller, men om avtalet inte ingås eller tjänsten inte tillhandahålls i enlighet med Villkor eller efter att tjänstens bestämmelsetid förfaller, ska uppgifter arkiveras och ska inte användas för ändamål övriga än dem avseende fastläggande, drivning eller försvar av ömsesidiga fordringar.
  8. Om dina personuppgifter behandlas baserande på tillstånd kan du återkalla det när som helst. Du kan återkalla tillståndet på Administratörens av uppgifter huvudkontor eller genom att fylla i en lämplig blankett på www.esky.se (sektion: Kontakt). Återkallande av tillståndet påverkar inte överensstämmelse med lagen om behandling tills tillståndet är återkallat. Om tillståndet återkallas bestämmer Administratören av uppgifter om de fortfarande är grundade att behandla uppgifter. I ett sådant fall är ytterligare behandling av uppgifter möjligt för ändamål av försvar mot fordringar (till exempel genom att utvisa att rätten till att återkalla tillståndet har utnyttjats) och endast i omfattning som är nödvändig för detta ändamål.
  9. Kom vänligen ihåg att varje gång personuppgifter behandlas, enligt Artikel 6 sektion 1 bokstav f) i GDPR (se ovan för detaljerade uppgifter) eller i fall av så kallat rimligt skäl av Administratören av uppgifter, kan du göra invändning - för skäl beträffande en given situation - mot behandling av personuppgifter. Efter att invändning är gjord får Administratören av uppgifter inte längre behandla personuppgifter, om inte han bevisar förekomsten av viktiga, rättsligt motiverade grunder att behandla uppgifter, överlägsna till intressen, rätter och friheter av den person vilkens personuppgifter behandlas, eller grunder att fastställa, förfölja eller bestrida fordringar.

   Huvudsakligen, i fall av behandling av personuppgifter enligt Artikel 6 sektion 1 bokstav f) i GDPR (se ovan för detaljerade uppgifter) för eSky marknadsförings ändamål, invändningen behöver inte vara motiverad med en given situation och Administratören av uppgifter kommer inte längre vara berättigad att behandla personuppgifter, enligt Artikel 6 sektion 1 bokstav f) i GDPR, efter att invändningen är gjord, för eSky marknadsförings ändamål, i denna omfattning som uppgifter behandlades innan.

   Du kan återkalla tillståndet på Administratörens av uppgifter huvudkontor eller genom att fylla i en lämplig blankett på www.esky.se (sektion: Kontakt).
  10. Utöver rätten att återkalla tillståndet och göra en invändning har du även rätten att få tillgång till, kopiera, överföra, korrigera och ta bort uppgifter och begränsa dess behandling, samt rätten att vägra att bli föremål för beslut som baseras endast på automatiserad behandling, inklusive profilering, och som har rättsföljden eller påverkar den betydligt på annat sätt.Du kan utöva de ovannämnda rätter på Administratörens av uppgifter huvudkontor eller genom att fylla i en lämplig blankett på www.esky.se (sektion: Kontakt).
   Du kan även korrigera uppgifter genom att gå på ditt konto.
   Du kan även radera ditt konto när som helst efter att logga in på Ditt konto, i enlighet med Villkor eller genom att lämna in en begäran på Administratörens av uppgifter huvudkontor eller genom att fylla i en lämplig blankett på www.esky.se (sektion: Kontakt).
  11. Vi ska samla personuppgifter direkt från dig (genom konto, under transaktionsprocess osv.) Uppgifter kan samlas från övriga källor endast för ändamål av tillhandahållande av en tjänst. Detta hänvisar till uppgifter samlade från enheter som tillhandahåller tjänsten beställd av dig (flyglinjer, hotell osv). Omfattning av uppgifter täcker endast information som är nödvändig för att bekräfta betalning för beställning.
  12. Att tillhandahålla personuppgifter är alltid frivilligt, dock är detta nödvändigt för att kunna uppfylla de ovannämnda ändamål.
  13. Personuppgifter som behandlas för ändamål att tillhandahålla en tjänst i enlighet med Villkor är delade med enheter som tillhandahåller tjänster utvalda av Användare, inklusive underleverantörer, till exempel flyglinjer, hotell, försäkringsgivare, betalningsförmedlare, GDS (Globalt Distributionssystem) osv. Oavsett ändamål av behandling av uppgifter, de enda personer som har tillgång till dina personuppgifter är berättigade anställda och Administratörens av uppgifter underleverantörer som har underskrivit lämpliga avtal om överföring av uppgifter (för flera detaljer vänligen kontakta Inspektören för Skydd av Personuppgifter).
 3. INTEGRITETSPOLICY – REGLER FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER SOM UTFÖRS AV ANDRA TJÄNSTELEVERANTÖRER

  1. Sociala medier. På denna webbplats används följande plugins:
   1. Facebook, Instagram (operatör: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) - https://www.facebook.com/policy.php, https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=PAGE_CONTENT
   2. YouTube (YouTube LLC 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA) - https://support.google.com/youtube/topic/2803240?hl=sv&ref_topic=6151248
   3. Twitter (operatör: Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA) - https://twitter.com/en/privacy
   4. LinkedIn (LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA) - https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
   5. Pinterest (operatör: Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA) - https://about.pinterest.com/sv/privacy-policy
    
   • Dessa plugins samlar vanligtvis Användarens uppgifter och skickar dem till den behöriga leverantörens server. Genom att klicka på symbolen aktiverar du plugin och därigenom ger ditt samtycke till att skicka uppgifterna till den behöriga leverantören. Rättslig grund för användning av plugins: artikel 6.1 a och 6.1 f i Dataskyddsförordningen.
   • De aktiverade plugins samlar även in personuppgifter, såsom Användarens IP-adress, och skickar dem till den behöriga leverantörens server där data sparas. När Användaren besöker den relevanta webbsidan konfigurerar den aktiverade plugin en cookie med en unik identifierare. Processen låter leverantören att generera Användarens beteendeprofil. Om Användaren hör till leverantörens sociala nätverk och vid besök på leverantörens webbsida loggar in på den, kan Användarens uppgifter och information om hans/hennes besök på webbsidan kopplas till Användarens profil i relevanta sociala nätverk. Mer information angående behandlingens omfattning, mål och karaktär samt rättigheter och möjligheter att skydda sina personuppgifter finns i Tjänsteleverantörernas Policyer som anges ovan.
   • Tjänsteleverantören kan dessutom skicka meddelanden till de personer som har gett sitt samtycke till att ta emot sådana meddelanden och/eller när det är nödvändigt för att tillhandahålla tjänster genom att använda e-postverktyg från iPresso (Encja.com SA, Ceglana 4, 40-514 Katowice, Polen) enligt bestämmelserna som finns på: https://www.ipresso.com/privacy-policy.
  2. Den här webbplatsen kan ge Användaren möjlighet till registrering eller inloggning via Facebook. Om Användaren registrerar sig via Facebook, kommer Facebook att begära tillstånd till att dela vissa uppgifter från Användarens Facebook-konto. Dessa uppgifter kan omfatta Användarens namn och e-post adress och de behövs för att möjliggöra verifiering av Användarens identitet och kön. Uppgifterna kan också omfatta information om Användarens plats, länk till Användarens Facebook-profil, information om tidszon, födelsedatum, profilbild, information om gilla-markeringar och Användarens vänlista.
   Facebook samlar in och skickar dessa uppgifter enligt de bestämmelser som anges i Facebooks datapolicy. Uppgifterna används för att skapa, dela och anpassa Användarens konto. Rättslig grund: artikel 6.1 a, 6.1 b och 6.1 f i Dataskyddsförordningen. Användaren kan kontrollera vilka uppgifter som Facebook delar med tredje part i sekretessinställningarna på Facebook.
   När Användaren registrerar sig via Facebook, kommer Användarens konto att automatiskt länkas med Användarens konto på Facebook.
  3. Vid inloggning via sociala medier kommer följande data att användas: namn, efternamn, e-postadress, allmänt tillgänglig information – dessa uppgifter kommer att användas för att komma åt/logga in på tjänsten (Artikel 6 (1) ) (b) i Dataskyddsförordningen). Dessa data kan raderas genom att: radera kontot, använda en alternativ inloggningsmetod eller direktkontakt med Dataskyddsombudet: e-post: iod@esky.com.
  4. Analys av Användarnas beteende
   • Google Analytics

    Denna webbplats använder Google Analytics som analyserar webbplatser. Tjänsten tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA och möjliggör att tilldela data från olika enheter till Användarens identifierare och analysera Användarens beteende från nivån av observerade enheter (Firebase och Optimize-tjänster används också).

    Google kommer att använda dessa data på operatörens begäran för att granska hur du använder webbplatsen och för att sedan förbereda rapporter om Användarnas aktivitet på webbplatsen samt för att på operatörens begäran utföra andra internet- och webbplatstjänster. Databehandlingen för dessa ändamål är också en del av operatörens legitima intressen. Rättslig grund för användning av Google Analytics-tjänsten: artikel 6.1 f i Dataskyddsförordningen. Mer information om villkor och regler för att använda tjänsten samt om dataskydd finns på https://www.google.com/analytics/terms/ och https://policies.google.com/?hl=sv.

    Användaren kan välja att inte spara internetkakor genom att anpassa inställningar i sin webbläsare. I detta fall kan Användaren inte dra full nytta av alla tjänster på webbplatsen. Användaren kan också förhindra Google från att samla och behandla Användarens data som genereras av Internetkakor och data rörande Användarens aktivitet på webbsidan (inklusive Användarens IP-adress). Användaren kan göra det genom att ladda ner och installera tillägg som finns på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. För att aktivera en avstående-kaka, klicka här: Inaktivera Google Analytics. För mobila enheter utförs ovannämnda tjänster av Firebase enligt bestämmelserna som finns på: https://firebase.google.com/support/privacy.

   • Google Ads och konverteringsspårning

    Webbsidan använder Google Ads annonssystem och Googles konverteringsspårning för att kunna anpassa annonsen efter Användarens plats och intressen och därigenom kunna erbjuda tjänster anpassade till Användarens förväntningar. IP-anonymiseringsfunktionen är kontrollerad av Google Tag Menager med hjälp av en intern inställning. Den inställningen är konfigurerad på ett sätt som möjliggör genomförande av anonymisering som enligt lag om integritetsskydd omfattar också IP-adresser. Annonser visas på sökningar på de webbsidor som är en del av Googles Display-nätverk. Användaren kan välja vilken typ av Google-annonser som visas för honom/henne eller inaktivera Google-annonser som baserar på Användarens intressen genom att använda ads settings. Användaren kan också inaktivera tredjepartskakor genom att använda ett opt-out verktyg som tillhandahålls av Network Advertising Initiative.

    Om Användaren inte vill ta emot några personaliserade annonser, är det möjligt att inaktivera dem genom att använda Ad Settings

    Mer information om hur Google använder internetkakor finns i Googles sekretesspolicy.

   • Hotjar

    Data som samlas och sparas på den här webbplatsen används för att optimera dess verksamhet. Optimering sker med hjälp av funktioner som tillhandahålls av Hotjar Ltd. (https://www.hotjar.com). Data kan användas för att generera profiler av personer som använder pseudonymer. Internetkakor kan också användas för detta ändamål. Data som samlas in med hjälp av Hotjar används inte för att identifiera Användarna och förknippas inte med personuppgifterna av den Användare som använder pseudonym (såvida Användaren inte samtyckte till det). Användaren kan när som helst återkalla sitt samtycke till att Hotjar samlar Användarens data från webbsidor som använder Hotjars tjänster. För att göra det gå till https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out och klicka på knappen ”Disable Hotjar” (Inaktivera Hotjar) eller använd funktionen ”Do Not Track” (Spåra mig inte) i din webbläsare.

   • Criteo

    Tekniken Criteo (som tillhandahålls av Criteo GmbH, Unterer Anger 3, 80331 München och gruppen Criteo, Adress: 32 Rue Blanche, 75009 Paris, Frankrike) samlar uppgifter om Användarens aktivitet på Tjänsteleverantörens webbplatser samt skapar internetkakor på dessa webbplatser (endast i anonymiserad form) för marknadsföringssyften. Det möjliggör för Criteo att analysera Användarens aktivitet på internet och visa för honom/henne personaliserade annonser i form av banners när hen besöker andra webbsidor. Data som samlas in av Criteo används endast för att förbättra reklaminnehåll. Det står en liten bokstav ”i” (information) på alla banner. När Användaren klickar på den bokstaven öppnas en sida med information om systemet och opt-out verktyg. Om du klickar på ”opt-out” (avstående) aktiveras en kaka med information om avstående som ska förhindra banners från att dyka upp i framtiden. Dessa data kommer inte att användas för andra ändamål eller delas med tredje part. Mer information om Criteo och möjlighet till att invända mot den anonyma analysen av Användarens aktivitet på webbplatser finns på: https://www.criteo.com/privacy/.

   • RTB House

    Tekniken RTB House (som tillhandahålls av RTB House S.A., ul. Złota 61/101, 00-819 Warszawa, Polen) samlar uppgifter om Användarens aktivitet på Tjänsteleverantörens webbplatser för marknadsföringssyften. Det möjliggör för RTB House att analysera Användarens aktivitet på internet och visa för honom/henne personaliserade annonser i form av banners när hen besöker webbsidan. Om du klickar på ”opt-out” (avstående) aktiveras en kaka med information om avstående som ska förhindra banner från att dyka upp i framtiden. Dessa data kommer inte att användas för andra ändamål eller delas med tredje part. Mer information om RTB House och möjlighet till att invända mot den anonyma analysen av Användarens aktivitet på webbplatser finns på: https://www.rtbhouse.com/privacy-center/.

   • Adara

    Med hjälp av Adara-tekniken (som tillhandahålls av Adara, Inc. (“Adara”), a California corporation, med kontoret: 2625 Middlefield Road #827, Palo Alto, CA 94306, USA) samlas uppgifter om Användarens aktivitet på webbplatser för marknadsföringssyften. Detta gör det möjligt att analysera Användarens aktivitet på internet och visa för honom/henne personaliserade annonser i form av banners när hen besöker olika webbplatser. När man klickar på ”opt-out” (avstå) aktiveras en kaka med information om avståendet som förhindras bannern från att dyka upp i framtiden. Dessa uppgifter får lämnas ut till tredje part. Mer information om detta och möjlighet till att invända mot den anonyma analysen av Användarens aktivitet på webbplatser finns på https://adara.com/privacy-promise/.

     

  5. Betalningshantering
   • För att möjliggöra kortbetalningar överförs uppgifterna till:
   • ADYEN BV,Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 Amsterdam, P.O. Box 10095, 1001 EB, AMSTERDAM, Nederländerna.
   • https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy
   • eller
   • CHECKOUT LTD, med huvudkontor på 54 Portland Place, London W1B 1DY, Storbritannien, auktoriserat av Financial Conduct Authority („FCA”), ett institut för elektroniska pengar, nr 900816;
   • och
   • CHECKOUT TECHNOLOGY LTD,med säte i Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola, Brittiska Jungfruöarna.
   • https://www.checkout.com/legal/privacy-policy
   • Enheter som angivits ovan kommer att använda personuppgifterna i syfte att genomföra betalningstransaktioner som har ingåtts via vår webbplats för att vidarebefordra transaktioner till ett eller flera förvärvande betalningssystem, genom t.ex.:
    • Teknisk mottagning av information gällande Transaktionens status,
    • Rapportering av information, inklusive information gällande transaktioner, serviceavgifter, återdebitering, återbetalning, tvister m.m.,
    • Tokeniseringstjänst,
    • Bedrägerikontroll och riskhantering,
    • Stöd för teknisk integrering.
   • Överföring av transaktions- och kortuppgifter är nödvändig för att möjliggöra genomförandet av tjänster som betalas med kort.
  6. Externa transaktionstjänster och Contact Center
   • I de fall då det är nödvändigt att genomföra samtal på andra språk än de som är tillgängliga under den tid som krävs för att säkerställa effektiva transaktionstjänster (framförallt: EN) är det möjligt att vidarekoppla samtalet till Contact Centers externa tjänsteleverantör, dvs: IGT Solutions Private Limited, a company incorporated under the laws of India having its principal place of business at Unit No. 1,Ground Floor, A Wing, Business @ Mantri Survey No. 197/2+4 to 7B, LohegaonNagar Road, Pune, Maharashtra – 411014, India. Contact Centers operatör behandlar uppgifter utanför EES, dvs i Indien. Både behandling och överföring av personuppgifter sker i enlighet med säkerhetsregler, dvs. efter det att delegeringsavtal med modellklausuller har ingåtts och i enlighet med den här Integritetspolicyn och Operatörens Policy som finns på https://www.igtsolutions.com/policies/. Överföring av uppgifter är frivillig, men nödvändig för att möjliggöra utförande av skyldigheter enligt avtalet.
  7. Kundnöjdhetsundersökning
   • Om Användaren godkänner att utvärdera kvalitén på tjänsten, kan de bli omdirigerade till ett externt undersökningsverktyg. Verktyget analyserar informationen som Användaren lämnat för att förbättra tjänstens kvalité. Överförandet av data är frivilligt och utförs enligt denna Integritetspolicy samt Policyn hos leverantören av tjänsten, som finns på https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/. Det sistnämnda verktyget lagrar endast IP adressen. Ingen kontaktinformation eller personlig data från Användaren kommer sparas.